معماری کامپیوتر

فیلیپ فیلاپ SR:

فیلیپ فلاپ SR مداری با دو گیت NAND یا NOR است که به طور متقاطع به هم وصل گردیده‌اند. این مدار دو ورودی set و reset دارد. لچ دارای دو حالت مفید است. وقتی خروجی Q=۱ و Q'=۰ لچ در حالت نشانده (منطق۱) است و اگر Q=۰ و Q'=۱ باشد در حالت بازنشانی است. خروجی‌های Q و 'Q متمم با این وجود وقتی هر دوی آنها یک شوند حالت تعریف نشده داریم.

 Q_{next} = S + \overline{R}Q

جدول مشخصه فیلیپ فلاپ SR (ساخته شده با گیت NOR([۴]
جدول مشخصهجدول تحریک
SRActionQ(t)Q(t+1)SRAction
۰۰حفظ حالت قبل000Xبدون تغییر
01Q = 01001reset
10Q = 10110set
۱۱حالت تعریف نشده11X0race condition
  

 

فیلیپ فیلاپJK :

فیلپ فلاپ JK طبق شکل دارای دو ورودی و دو خروجی و یک پایه کلاک (clk) است. این فیلیپ فلاپ به خاطر پایه کلاک مشکل فیلیپ فلاپ SR را ندارد (در فیلیپ فلاپ SR دو ورودی با هم نمی‌توانند یک شوند):

Q_{next} = J\overline Q + \overline KQ
JK Flip Flop operation[۴]
جدول مشخصهجدول تحریک
JKQnextCommentQQnextJKComment
00Qprevhold state000Xبدون تغییر
010reset011XSet
101set10X1Reset
11Qprevtoggle11X0No change
  

 

فیلیپ فلاپ T:

فیلیپ فلپ T فیلیپ‌فلاپی است که از آن برای تاگل (Toggle) کردن استفاده می‌شود. (صفر را تبدیل به یک و یک را تبدیل به صفر می‌کند)

Q_{next} = T \oplus Q = T\overline{Q} + \overline{T}Q

T Flip-Flop operation[۴]
جدول مشخصهجدول تحریک
TQQ_{next}CommentQQ_{next}TComment
000hold state (no clk)000No change
011hold state (no clk)110No change
101toggle011Complement
110toggle101Complement
  

 

فیلیپ فیلاپ D:

یکی از حالتهای حذف حالت نامطلوب در فیلیپ‌فلاپ SR این است که مطمئن شویم هیچگاه آن دو با هم یک نخواهند شد چراکه در فلیپ‌فلاپ‌ها ورودی از خروجی قبلی نیز متأثر می‌شود و وقتی ورودی‌ها هر دو یک باشند پیشبینی خروجی جدید ممکن نیست. این کار با لچ D میسر است زیرا یک ورودی می‌پذیرد و در ساختار داخلی آن از خود ورودی و عکس(NOT) آن استفاده می‌شود.برچسب‌ها: انواع فیلیپ فیلاپ
+ نوشته شده در  چهارشنبه دوازدهم آذر 1393ساعت 20:44  توسط Sogol  |